مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:کچویان
پست الکترونیک:kachoian@ut.ac.ir
آدرس وب سایت:http://kachooyan.com
نخصص ها:فلسفه ، جامعه شناسی

زندگی نامه

آقای دکتر حسین کچویان استاديار و مدیر گروه جامعه شناسی دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است. وي مدرك كارشناسي را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران(1363)، كارشناسي ارشد را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه تربیت مدرس (1369)، دكتري را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه منچستر انگلیس (1380) اخذ نموده است. عنوان رساله وي در دوره‏ كارشناسي ارشد‏ «نقش و سهم اثبات گرايي درتكوين جامعه شناسي» و دوره دكتري «جامعه شناسي و دين بعد از تجدد» است.
موارد تدريس وي «انديشه‏هاي سياسي در قرن بيستم»، «جامعه شناسي سياسي»، «فلسفه علوم اجتماعي»، «مباني فلسفه 2»، «نظريه هاي جامعه شناسي 1»، «نظريه هاي جامعه شناسي 2» (در مقطع كارشناسي)، «(روش شناسي )فلسفه روش تحقيق»، «جامعه شناسي معرفتي»،    «نظريه هاي جديدجامعه شناسي»، «نظريه هاي فمنيستي و نقد آنها» (در مقطع کارشناسی ارشد) و «جامعه شناسي ديني»، «جامعه شناسي معرفتي»، «بينش هاي جامعه شناسي معاصر»، «صاحب نظران مهم جامعه شناسي» (در مقطع دکتری) است.
وي مولف كتب «نظريه هاي جامعه‏شناسي و دين مطالعه اي انتقادي» (١٣٨٥)، «تطورات گفتمان هاي هويتي ايران»(١٣٨٤)، «تجدد از نگاهي ديگر»(١٣٨3)، «كند و كاو در ماهيت معمايي ايران» (١٣٨٣)، «فوكو و ديرينه شناسي دانش» (١٣٨2)، «پايان ايدئولوژي» (١٣٧6) و مترجم کتب «علم و جامعه شناسي معرفت» (١٣٨٤)، «روشنفكران و شكست در پيامبري» ( ١٣٧٨)  و مقالات: «پوزيتيوزم و جامعه شناسي در ايران»، «كندوكاو در نابرابري هاي آموزشي در ايران»، «انتخابات نهم‏ غلبه متن بر حاشيه»، «سكولاريزم و حكومت ديني: بررسي انتقادي يك نظريه»، «مشروعيت جست و جوي حق يا رضايت»، «سرنوشت عدالت در جهان مدرن»، «رابطه اخلاق و سياست»، «اداره دانشگاه و مفهوم برابري سياسي شهروندان»، «اقدام عليه دموكراسي»، «مرز باريك دموكراسي در شعار و آنارشيسم در عمل»، «دموكراسي يا نخبه گرايي و فن سالاري»، «گفتمان توسعه سرابي ويرانگر»، «پايان تاريخ تجدد خواهي در ايران»، «آغاز دشواري بزرگ»، «تقدير و نه تدبير»، «ضرورت تحول در ساخت قدرت»، «مصاف نابرابر»، «در احوال دو رقيب»، «انتخابات نهم: معمايي كشاف يا روشنگر»، «معضله هويت فرهنگ و جهاني شدن: از رويكردها تا واقعيت»، «حق محوري تجدد و تكليف مداري»، «انتخابات نهم از فرهنگ و سياست تا اقتصادگرايي»، «حق محوري تجدد و تكليف مداري سنت»، «سوژه اي ضد سوژه باوري»، «تطور نظريه هاي هويت در غرب: از تجدد تا مابعد تجدد»، «مناسبات جامعه شناسي و حديث(گفتگوي علمي)»، «ديرينه شناسي در آراء و انديشه هاي فوكو»، «از شاهد قدسي تا شاهد بازاري»، «دوره اول هويت يابي ايراني»، «شيوه ها و نشانه هاي سلطه مابعد تجددي»، «ستز و كارهاي فرانوين سلطه بر جهان»، «استعمار فرانو يا استعمار ما بعد تجدد»، «در حاشيه يك سفر»، «ملي گرايي يا ايدئولوژي معجزه گر: تناقض هاي ايدئولوژيك جنبش هاي ملي گرا»، «دوره اول هويت يابي ايراني»، «از نظريه ترقي تا نظريه جهاني شدن»، «معماي مردم (قسمت دوم)»، «نگرش انتقادي به مدرنيته»، «معماي مردم»، «كج راهه در باب بدفهمي و سو تفسير از لئواشتروس»، «كنكاشي در ماهيت معمايي ايران تحليل انتخابات مجلس و نسب آن با جهاني سازي و دموكراسي سازي»، «فهم متون ديني»، «انتخابات ٢٥»، «هرمنوتيك و اسلام»، «ايران سرزمين عجائب»، «رابطه اخلاق و سياست»، «جهاني شدن و فرهنگ: معضله اي حل ناشدني»، «ملي گرايي ايدئولوژي بي هويت»، «حق محوري تجدد و تكليف مداري سنت»، «آمريكا در سوداي يك امپراطوري جهاني»، «قرائت پذيري علوم ديني راهي به سوي شكاكيت و پوچ گرايي»، «رويكرد چپ ريشه در وضع خاص انساني٢ »، «رويكرد چپ ريشه در وضع خاص انساني»، «الهيات جامعه شناسي و جامعه شناسي ديني»، «اصلاح و سازماندهي محافل و مجامع ديني»، «عدالت اجتماعي در ديدگاه مرحوم شريعتي و شهيد مطهري»، «مقدمه كتاب فلسفه و جامعه شناسي سياسي»، «توسعه و جامعه شناسي: توسعه جامعه شناسي»، «رويكر دهاي مختلف در ارتباط با فرهنگها: تبادل فرهنگي يا تهاجم فرهنگي»، «نسبت ميان جامعه شناسي معرفت و تجدد» است.
علاوه بر اين‏، مقالاتي نيز با موضوعات «فوكو و چالش هاي معرفت شناسانه و روش شناسانه علوم انساني»، «از تجدد تا ما بعد تجدد از جامعه شناسي تا مطالعات فرهنگي»، «ميزگرد با عنوان نسبت ما با علم و نسبت علم سكولار با ما»، «معضله آخرين فرهنگ براي جهاني شدن»، «جهاني شدن و فرهنگ»، «نسبت ميان جامعه شناسي معرفت و تجدد»، «جامعه شناسي و جامعه شناسي ديني»، «مقالات چاپ شده در همايش ها»، «ميشل فوكو پايان جامعه شناسي»، «نسبت ميان جامعه شناسي معرفت و تجدد»، «نظريه هاي جهاني شدن و دين: تداوم يك سنت يا تداوم يك غفلت»، «جامعه شناسي ديني: جامعه شناسي مسيحي به عنوان يك نمونه تاريخي و زنده از جامعه ناسي سكولار»، «توسعه جامعه شناسي» در سمينارها و همايش‏هاي مختلف ارائه نموده‏اند.
 و مسئوليت طرح‏هاي تحقيقاتي مختلفي از جمله «ارزيابي طرح استاني شدن حوزه‏هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي»، «سنت و تجدد: رويكردهاي مختلف به رابطه سنت و تجدد، هويت ملي ايراني و مولفه‏هاي آن»، «در جستجوي خود: تطور گفتمان هويتي از سنت تا مابعد تجدد، نظريه هاي جهاني شدن و دين» را نيز بر عهده داشتند.
در خصوص خدمات علمي و اجرايي آقای دکتر کچویان مي‏توان مواردي چون «عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي» (١٣٨٦)، «عضويت در كار گروه تخصصي علوم اجتماعي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور»(١٣٨٥)، «مدير گروه آموزشي جامعه شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران» (١٣٨٥)، «عضو شوراي گروه آموزشي، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران»، «عضويت در شوراي پژوهش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي» را نام برد.