تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1381 
جامعه شناسی 
دانشگاه منچستر 
 
لیسانس 
1364 
علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
1369 
جامعه شناسی 
دانشگاه تربیت مدرس 
0.00 
سطح 1 
 
 
 
0.00