تطورات گفتمان های هویتی ایران
41 بازدید
ناشر: نشر نی
نقش: نویسنده
شابک: 964-312-842-3
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دکتر حسین کچوییان در تازه‌ترین کتاب خود تلاش کرده است که به تبیین هویت‌سازان یا راویان اصلی نظریه‌های هویتی بپردازد. البته در این بررسی تنها به آنهایی استناد شده است که شاخصهٔ یک دوره گفتمانی بوده‌اند. هدف اصلی در این کتاب، بررسی مسئلهٔ هویت و گفتمان‌های هویتی ایران است. به عقیدهٔ کچویان، نه تنها تاریخ تطورات هویتی در ایران از آغاز پیوند وثیقی با تاریخ تطورات هویتی تجدد حکایت دارد، بلکه نتیجه و انجام آن نیز بار دیگر این بستگی و ارتباط را به بارزترین وجه بازنمایی می‌کند. در این بررسی، انواع گفتمان‌های هویتی ایران طی سه دوره تاریخی از آغاز پیدایی معضله هویت پیش از نهضت مشروطه تا عصر مابعد انقلابی، یعنی دوران پس از انقلاب اسلامی واکاوی و توصیف شده است. کتاب از ۸ فصل تشکیل شده است: فصل اول، پیامدهای تجدد: پیدایی معضله هویت. فصل دوم، نظریه هویت از تجدد تا مابعد تجدد: از عام‌گرایی و جمع‌گرایی تا خاص‌گرایی و تکثرگرایی. فصل سوم، مشکلهٔ هویت در شرق: معضله‌ای تمدنی یا نزاعی هویتی؟ فصل چهارم، ایران در چالش با تمدنی نو: پیدایی معضله هویت و نفی خود. فصل پنجم، در جست و جوی خود: گفتمان هویتی بازگشت به خویش. فصل ششم، تجدد خود یا بازخیزی ایران در هویت اسلامی اش: هویت انسانی و جهانی ایران. فصل هفتم، عصر مابعد انقلاب: استقرار هویت متجددانه ایرانی و شکل‌گیری نزاع‌های هویتی با آن. فصل پایانی، پایان تجدد یا مابعد تجدد: ضرورت انسانی-تمدنی بازگشت به هویت دینی.